Slider images
Slider images
    ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  (NPRU-UBI)

ทำหน้าที่สร้างและบ่มเพาะนักธุรกิจ โดยส่งเสริมนักศึกษา บัณฑิต บุคลากรหรือผู้ที่สนใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่  โดยอาศัยงานวิจัยความรู้ ภูมิปัญญา การจัดการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย ดั่งปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม